Charakter umowy B2B.

Umowa B2B jest zazwyczaj umową nienazwaną o cechach umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Stosunek B2B, czyli business-to-business charakteryzuje się tym, że jej stronami są przedsiębiorcy. Każda strona występuje w danej umowie jako profesjonalista, który prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług lub wykonanie dzieła. W odróżnieniu od umowy o pracę brak jest stosunku nadrzędności między stronami. Zleceniobiorca czy Wykonawca co do zasady sam decyduje o metodach i narzędziach pracy. Czas pracy może zostać określony w umowie w wymiarze odpowiadającym potrzebom projektu. Nie może być to jednak określenie pełen etat czy pół etatu ponieważ są to terminy z kodeksu pracy odnoszące się do umowy o pracę.

To jak z tym urlopem?

Urlop wypoczynkowy jest pojęciem z kodeksu pracy. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. W związku z tym wyłącznie pracownik zatrudniony na umowę o pracę przysługuję prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Osobie nie zatrudnionej na umowę o pracę płatny urlop wypoczynkowy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy więc nie przysługuję. Nie ma nawet możliwości na zasadzie swobody zawierania umów zawrzeć w umowie typu B2B postanowień dotyczących płatnego urlopu wypoczynkowego na wzór tego, o którym mowa w kodeksie pracy. Gdyby taką klauzulę zawrzeć Zakład Ubezpieczeń Społecznych miałby podstawę do zakwestionowania stosunku prawnego łączącego strony i ustalenia, że faktycznie stosunkiem łączącym strony jest umowa o pracę. Z wielu powodów jest to dla obu stron najczęściej niekorzystne.

Co z urlopem do osób zatrudnionych na umowę B2B?

Wykonując umowę B2B jesteś przedsiębiorcą, czyli osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Zobowiązuje cię to do wykonywania swoich zobowiązań z należytą starannością przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności. Umawiając się na świadczenie usług lub wykonanie projektu (dzieła) musisz odpowiednio zaplanować swój czas pracy. Jeżeli w czasie obowiązywania umowy chciałbyś udać się na urlop lub mieć wolne święta sam musisz zadbać, żeby ten czas został uwzględniony w umowie. Pomyśleć musisz nie tylko o wymiarze urlopu, ale również zabezpieczeniu jego odpłatności. Nie ma możliwości wpisania do umowy B2B klauzuli płatnego urlopu wypoczynkowego. Natomiast istnieje kilka innych sposobów.

Można np. zastrzec w umowie, że przysługuje nam np. 14 dni wolnych w trakcie trwania umowy – przerwa w wykonaniu zlecenia/dzieła. Jeżeli nie chcemy wprost wpisywać wymiaru dni wolnych możemy umówić się na wspólne tworzenie np. co miesiąc lub w innych ustalonych okresach harmonogramu prac. Następnie pozostaje nam kwestia ustalenia odpłatności urlopu. Zależeć ona będzie od formy wypłacanego nam wynagrodzenia. Jeżeli jest ryczałtowe za całe wykonane zlecenie lub dzieło to wystarczy, że umówimy się że należy się całość mimo przerwy w wykonaniu umowy (nawet jeżeli wynagrodzenie jest wypłacane w częściach np. co miesiąc). Innym sposobem to uwzględnienie wolnego czasu w wynagrodzeniu i zażądaniu większej stawki, która w skali roku zrekompensuje nam dni bezpłatnego urlopu. Takie rozwiązanie jest szczególnie przydatne przy umowach, gdzie wynagrodzenie ustalane jest w stawce godzinowej.

Ostatecznie jeżeli z umowy nie wynika inaczej, możemy na czas naszego urlopu wyznaczyć zastępstwo. Warto tutaj podkreślić, że co do zasady regułą umowy zlecenia jest osobiste wykonanie zlecenia. Powierzenie wykonania zlecenia osobie trzeciej będzie możliwe jedynie gdy wynika to z umowy, zwyczaju albo zleceniobiorca jest do tego zmuszony przez okoliczności. Co więcej jeżeli wyznaczymy swojego zastępcę ponosimy odpowiedzialność za jego działania lub zaniechania wobec drugiej strony umowy.

Czy Zleceniodawca / Zamawiający może rozwiązać umowę B2B w przypadku udania się drugiej strony na urlop w trakcie trwania umowy?

W tym miejscu bardzo ważne są postanowienia zawartej przez nas umowy. Możemy udać się na urlop, jeżeli mamy takie postanowienie w umowie oraz nie zagraża to niewykonaniu lub nienależytemu wykonaniu umowy. Jeżeli wykonanie umowy jest zabezpieczone druga strona nie może sprzeciwiać się naszemu urlopowi. Nie może również wyciągać wobec strony udającej się na urlop negatywnych konsekwencji z tego tytułu jak np. wypowiedzenie umowy. Umowę zlecenie bowiem można rozwiązać wyłącznie z ważnych powodów. W przeciwnym razie strona wypowiadając umowę jest zobowiązana wobec drugiej strony do naprawienia szkody. W przypadku umowy o dzieło zamawiający może odstąpić od umowy, ale będzie zobowiązany do zapłaty całości wynagrodzenia.

Sprawdź też:

Autorka tekstu: Alicja Kaszuba, adwokat, wspólnik w LawDecode

LawDecode to specjalistyczna kancelaria adwokacka świadcząca kompleksowe usługi z obszaru szeroko rozumianego IT. Nieobce są nam kazusy i zawiłości prawa autorskiego i własności intelektualnej, a także prawa umów, prawa handlu internetowego, czy też problematyka ochrony danych osobowych.